Informacije o videonadzoru

Na tem mestu se lahko seznanite z osnovnimi informacijami o obdelavi osebnih podatkov, ki poteka v okviru izvajanja videonadzora dostopov poslovne prostore Domačije Šeruga. Videonadzor se izvaja v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22; relevantni členi od 76 do 80) in določbami Uredbe (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, tudi Uredba).

V skladu z Uredbo smo se potrudili, da so informacije predstavljene v jedrnati, pregledni in čim bolj razumljivi obliki.

Za dodatne informacije vas prijazno vabimo, da se na spletni strani www.seruga.si seznanite tudi z našo Politiko zasebnosti in drugimi informacijami.

Upravljavec osebnih podatkov in kontaktni podatki

Upravljavec

Domačija Šeruga
Sela pri Ratežu 15
8222 Otočec
info@seruga.si

Informacije o izvajanju videonadzora

S pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik:

Domačija Šeruga
Eva Šeruga
Sela pri Ratežu 15
8222 Otočec
T:+386 7 33 46 900

Namen in pravna podlaga obdelave podatkov videonadzornega sistema

Domačija Šeruga izvaja videonadzor dostopa v svoje poslovne prostore s ciljem zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, njenih zaposlenih, strank, poslovnih partnerjev, obiskovalcev in drugih, ki vstopajo v naše poslovne prostore.

Izvaja se tudi videonadzor zaradi preprečevanja in preiskovanja protipravnih dejanj znotraj nekaterih delovnih prostorov, kjer je to nujno potrebno za varnost ljudi ali premoženja ali varovanja tajnih podatkov ali poslovnih skrivnosti, pri čemer se zagotavlja izvajanje videonadzora v najmanjšem, nujno potrebnem obsegu.

Domačija Šeruga videonadzor izvaja na podlagi tč. (f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, v povezavi s 76. in nasl. členi Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Katere osebne podatke v zvezi z vami obdelujemo v okviru izvajanja videonadzora

Slikovni posnetek posameznika, datum in čas vstopa oz. izstopa iz prostora nad katerim se izvaja videonadzor: zunanji prostori, kolesarnica, parkirni prostori ter terase.

Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Z osebnimi podatki, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora se srečujejo s strani podjetja pooblaščeni delavci, izvajalec videonadzornega sistema, po potrebi organi pregona in druge institucije, ki za dostop do osebnih podatkov izkažejo ustrezno pravno podlago.

Hramba posnetkov

Posnetke videonadzora hranimo največ 2 meseca.

Rok hrambe ne velja za posnetke v primeru uveljavljanja škodnega primera.

Pravice, ki jih imate v zvezi s predmetno obdelavo osebnih podatkov

Svoje pravice v zvezi z lastnimi osebnimi podatki, povezanimi z izvajanjem videonadzora v Domačija Šeruga, kot npr. dostop oz. seznanitev z lastnimi osebnimi podatki, ugovor zoper obdelavo, omejitev obdelave podatkov ali njihov izbris, nam sporočite na e-naslov: info@seruga.si.

Več informacij o varstvu osebnih podatkov na Domačiji Šeruga, najdete na strani Politika zasebnosti.

Pravica do pritožbe

Pritožbo zoper obdelavo vaših osebnih podatkov vezano na izvajanje videonadzora s strani Domačije Šeruga, lahko podate pri Informacijskem pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

Posebni vplivi obdelave

Ozek krog pooblaščenih oseb na Domačiji Šeruga ima možnost vpogleda posnetkov za nazaj ter priprave izsekov le-teh za upravičene uporabnike v utemeljenih primerih (npr. policija).

Izvleček našega pravilnika o izvajanju videonadzora

7. člen

(1) Na prenosne medije se shranjuje posnetke posameznih izrednih dogodkov, kadar odgovorna oseba oceni, da je treba posnetek izrednega dogodka shraniti zaradi zagotovitve dokaznega gradiva v pritožbenem, odškodninskem, disciplinskem ali kazenskem postopku. Posnetki na prenosnih medijih se hranijo v ustreznem spisu, tako kot ostali osebni podatki.

(2) Odgovorna oseba lahko tudi odredi, da se posnetki določenih izrednih dogodkov shranijo na prenosne medije za namen rekonstrukcije in analize izvajanja varovanja ter za usposabljanje.

(3) Snemanje na prenosni medij odredi odgovorna oseba ali oseba, ki jo ta pooblasti. Praviloma se na prenosni medij shrani vse posnetke, ki prikazujejo izredne dogodke in druge dogodke, za katere se oceni, da vplivajo na varnostne razmere v podjetju.

(4) O vseh podatkih iz prvega in drugega odstavka tega člena se vodi evidenca, ki vsebuje naslednje podatke: datum in čas posnetka, številko kamere, kratka vsebina, lokacija hrambe posnetka, datum brisanja ali uničenja posnetka ter kdo je odredil in kdo izvedel presnemavanje.

8. člen

Če posnetki določenega dogodka ali stanja kažejo na sum kaznivega dejanja, je treba o tem obvestiti policijo. Na pisno zahtevo policije se posnetek izroči v tiskani obliki ali na prenosnem mediju.

9. člen

Pooblaščene osebe za pregled posnetkov so:

Skrbniki sistema.
Arhiv videonadzora se samodejno briše na dva meseca.
Snemalnik je nameščen v zato primernem, varovanem mestu.

Neobičajne nadaljnje obdelave

V pisarni Domačije Šeruga se lahko spremlja slika v živo.